OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZAKLÁDÁNÍ FIREM

1. Úvodní ustanovení

1.1 Identifikace Objednatele

Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která má zájem o využívání služeb níže specifikovaného Poskytovatele ohledně založení společnosti prostřednictvím webových stránek www.officeoption.cz (dále jen „Objednatel“). Objednatel, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že jedná za zakládanou Společnost ve smyslu ustanovení § 127 zákona č. 89/2012.

1.2 Identifikace Poskytovatele

Office option, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 02641984, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 8200 (dále jen „Poskytovatel“).

1.3 Předmět Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky služby založení společnosti na webových stránkách www.officeoption.cz, vyplněné a elektronicky odsouhlasené Objednatelem (dále jen „Objednávka“) a tvoří její nedílnou součást. Odchylná ujednání Objednávky mají přednost před Obchodními podmínkami.

2. Plnění poskytovatele

2.1. Na základě podmínek stanovených v Objednávce provede Poskytovatel úkony směřující k založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), ustavené dle platných právních předpisů, ve specifikaci dle Objednávky (dále jen „Společnost“). Součástí založení Společnosti je vytvoření zakladatelské dokumentace, obstaraní veřejnoprávních administrativních úkonů a povolení k činnosti, založení bankovního účtu Společnosti a provedení zápisu Společnosti do obchodního a živnostenského rejstříku.

2.2. Poskytovatel je povinen Společnost založit s odbornou péčí, řádně a včas dle pokynů daných Objednatelem v Objednávce. Poskytovatel není povinen vyplnit pokyn Objednatele, pokud by byl v rozporu se závaznými právními předpisy, o čemž Objednatele informuje.

2.3. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele měnit či jinak upravovat dokumenty jím zaslané Poskytovateli pro potřeby založení Společnosti.

2.4. Poskytovatel smí k založení Společnosti využít služeb třetích osob, k čemuž mu dává Objednatel výslovný souhlas.

2.5. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za zdržení způsobená rozhodováním a fungováním rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, notáře či přepravní služby. Taktéž za zdržení způsobená vyšší mocí.

3. Povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel je dle pokynů Objednatele povinen uhradit smluvenou odměnu za služby spojené se založením společnosti včetně veškerých nákladů, které měl Poskytovatel se založením Společnosti, a které budou zahrnuty v Objednávce (dále jen „Odměna“).

3.2. Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od odeslání Objednávky. Nebude-li částka v této lhůtě zaplacena dle pokynů Poskytovatele, odstupuje Poskytovatel od smlouvy s Objednatelem uzavřené na webových stránkách pomocí Objednávky, ledaže by se Poskytovatel s Objednatelem poté písemně dohodli jinak.

Objednatel bere na vědomí, že do uhrazení Odměny není Poskytovatel povinen zahájit úkony spojené s registrací Společnosti.

3.3. Objednatel je povinen neprodleně poskytnout součinnost Poskytovateli a dalším osobám, které budou provádět úkony nutné k založení Společnosti.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost a povede-li toto jeho jednání k tomu, že nebude pokračováno v úkonech vedoucích k založení Společnosti je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

3.4. Po doručení výzvy od Poskytovatele, která obsahuje dokumenty určené k úřednímu ověření a ke konverzi, je Objednatel povinen provést ověření obdržených dokumentů, jejich autorizovanou konverzi, uložit jím autorizovanou konverzi do úschovy a zaslat její číslo zpět Poskytovateli nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne následujícího po doručení této výzvy.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost ve lhůtě stanovené tímto odstavcem je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

3.5. Objednatel je povinen na výzvu Poskytovatele učinit úkony k převedení účtu zřízeného Poskytovatelem za účelem složení základního kapitálu Společnosti na svoji osobu a to nejpozději do 14 dnů od doručení této výzvy.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na prostředky složené na předmětném účtu.

Objednatel bere na vědomí, že po marném uplynutí výše uvedené lhůty je Poskytovatel oprávněn účet založený za účelem složení základního kapitálu Společnosti zrušit.

3.6. Osoba jednající za právnickou osobu Objednatele tímto výslovně potvrzuje, že je osobou oprávněnou k tomu, aby činila za právnickou osobu Objednatele právní jednání spojená se založením Společnosti, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty uvedené při jednání spojeném se založením Společnosti jsou závazné pro danou právnickou osobu Objednatele.

4. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené Objednávkou. V případě, že Poskytovatel od smlouvy odstoupí podle tohoto bodu, vrátí Poskytovatel Objednateli zaplacenou Odměnu či její část doposud Objednatelem Poskytovateli uhrazenou. Částka může být snížena o vynaložené náklady Poskytovatele.

5. Ostatní ujednání

5.1 Objednatel je povinen neprodleně Poskytovatele informovat o změnách své korespondenční adresy, jakož i dalších kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy), e-mailu a telefonu. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že jej Objednatel o těchto změnách včas neinformoval.

5.2. Objednatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaný dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů, umístěný na webové stránce www.officeoption.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.

5.3. Je-li v Objednávce sjednána i služba zřízení virtuálního sídla, pak Objednatel potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro sídla uvedené na webové stránce www.officeoption.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.

5.4. Odměna se pokládá za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele.

5.5. Objednatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí Objednateli na elektronickou či korespondenční adresu zadanou v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly zahájeny úkony dle Objednávky, pak se registrace Společnosti dokončí dle stávajících podmínek.

6. Rozhodčí doložka

Veškeré spory vznikající z Objednávky mezi Objednatelem a Poskytovatelem a v souvislosti s ní, vyjma sporů na peněžitá plnění, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem Mgr. Martinem Chludem, IČ: 73654591, se sídlem Palackého třída 802, 537 01 Chrudim, a pokud tento funkci nepřijme, odmítne funkci, nebo nebude moci spor rozhodovat, bude spor (nebo spory) rozhodovat jediný rozhodce Mgr. Radim Ševčík, IČ: 1830511, se sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 73801 Frýdek-Místek.

Místem konání rozhodčího řízení je Chrudim, pokud bude spor/y rozhodovat první z výše uvedených rozhodců a v případě, že spor bude rozhodovat druhý uvedený rozhodce, bude místem konání Frýdek-Místek. Konkrétní místo konání rozhodčího řízení určí rozhodce. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Ústní jednání svolá rozhodce pouze v případě, bude-li to pro rozhodnutí sporu považovat za nezbytné. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že může ve smyslu § 25 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb. spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Rozhodce určuje postup řízení. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která ve sporu podlehne. Odměna rozhodce resp. rozhodčí poplatek bude činit 3% z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč. V případě, že bude předmětný rozhodce plátcem DPH, zvyšuje se rozhodčí poplatek resp. odměna rozhodce o DPH v zákonné výši. V rozhodčím poplatku resp. odměně rozhodce nejsou zahrnuty náklady rozhodce v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález bude konečný a pro obě strany závazný.

Tyto Obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 12. 8. 2017.