OBCHODNÍ PODMÍNKY
VIRTUÁLNÍ SÍDLO BRNO

01. Identifikace Příkazce
Příkazcem se pro účely těchto Obchodních podmínek, resp. pro uzavření smlouvy příkazní rozumí osoba, která má zájem umístit na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno pro účely zápisu do obchodního rejstříku své sídlo/místo podnikání a jež za tímto účelem vyplnila níže specifikovanou Objednávku (dále jen „Příkazce“).

02. Identifikace Příkazníka
Office option, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 02641984, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 82007 (dále jen „Příkazník“).

03. Předmět Obchodních podmínek
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky Příkazce vyplněné a elektronicky odsouhlasené Příkazcem (dále jen „Objednávka“) a tvoří její další obsah a nedílnou přílohu.

04. Povinnosti Příkazníka
4 a) Příkazník je vázán povinností obstarat pro Příkazce za odměnu následující záležitost: Zajistit ve lhůtě 14 dnů ode dne vyplnění a odsouhlasení objednávky a současné úhrady zálohy na odměnu Příkazníka ve výši specifikované v Objednávce pro Příkazce udělení souhlasu vlastníka věci nemovité – pozemku p.č. 1325, jehož součástí je budova č.p. 988 (stavba pro administrativu) v k.ú. Staré Brno, obci Brno s umístěním sídla/místa podnikání (dle obsahu objednávky) Příkazce na specifikovanou v Objednávce (dále jen „Souhlas“).

4 b) Příkazce uděluje Příkazníkovi souhlas k otevírání veškerých uzavřených listů a písemností řádně doručených na adresu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, stejně jako s jejich elektronizací. Příkazce bere na vědomí, že Příkazník bude obeznámen s obsahem veškerých doručovaných listin, a to včetně jakýchkoliv tajemství, která by mohla obsahovat. Příkazce bere dále na vědomí, že Příkazník přebírá výhradně běžnou korespondenci. Příkazník není povinen převzít jiné, objemné nebo zpoplatněné zásilky, ledaže bylo dohodnuto jinak. Souhlas k otevírání veškerých uzavřených listů a písemností nezaniká ani zánikem příkazní smlouvy z jakéhokoli důvodu a trvá po dobu doručování korespondence na adresu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno.

4 c) Příkazník má povinnost každou písemnost řádně doručenou Příkazci na adresu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno oskenovat a elektronicky zaslat na emailovou adresu sdělenou za tímto účelem Příkazcem, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemnosti na uvedenou adresu. U zásilek určených do vlastních rukou, doporučených, apod. je oskenováno oznámení o uložení na poště. Tato povinnost příkazníka zaniká nejpozději dnem zániku příkazní smlouvy.

4 d) Příkazce dále udílí souhlas k tomu, aby Příkazník skartoval veškeré písemnosti poté, co budou elektronicky odeslány Příkazci.

4 e) Rozsah skenování je 8 jednoduchých stran A4 za měsíc, přičemž nejsou skenovány objemné dokumenty – noviny, časopisy, magazíny, letáky, katalogy apod. Skenování probíhá 1× za 14 dní, kdy příslušné dokumenty Příkazník naskenuje, skeny zašle na e-mail uvedený v objednávce Příkazce. Následně Příkazník veškeré, i nenaskenované dokumenty skartuje. U všech zásilek určených ke skenování Příkazník aplikuje tzv. antispamovou ochranu. Rozsah skenování je specifikován na stránce www.officeoption.cz/skenovani a tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

4 f) V případě, že si příkazce vyzvedává poštu osobně, je povinen si po doručení pošty tuto vyzvednout nejpozději do 30 dnů. V případě nevyzvednutí jsou aplikovány body 4 b) až 4 e).

05. Povinnosti Příkazce
5 a) Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi odměnu za obstarání záležitosti specifikované v článku 4., odst. 4. a) těchto obchodních podmínek ve výši specifikované v Objednávce (pro případ obstarání Souhlasu s umístěním sídla/místa podnikání) (dále jen „Odměna“). Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi Odměnu ve lhůtě 7 dnů ode dne vyplnění a odsouhlasení objednávky. V případě prodlení příkazce se splněním této jeho povinnosti ruší se automaticky platnost Objednávky, resp. této příkazní smlouvy. Případná zúčtovací faktura bude Příkazci zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce společně se Souhlasem.

5 b) Příkazce je dále povinen zajistit nejpozději do 7-mi kalendářních dnů poté, co dojde k odvolání souhlasu vlastníka, nebo uplyne doba specifikovaná v Objednávce, jež počíná běžet prvým dnem následujícím po dni vydání Souhlasu, nebo dojde k jinému zániku souhlasu vlastníka s umístěním sídla/místa podnikání, zápis změny svého sídla/místa podnikání (dle obsahu objednávky), nedohodne-li se Příkazník s Příkazcem jinak, tak, aby toto již nebylo v předmětném rejstříku evidováno na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Pro případ prodlení Příkazce se splněním této jeho povinnosti dle této příkazní smlouvy je Příkazce vázán povinností uhradit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z výše odměny za každý započatý den prodlení. Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Současně je Příkazník oprávněn zahájit kroky k výmazu sídla/místa podnikání Příkazce z předmětného rejstříku.

5 c) Příkazce je povinen zajistit, aby na každé písemnosti řádně doručené Příkazníkovi byl uveden úplný název firmy, či jeho vlastní jméno (platí pro OSVČ). V opačném případě je zásilka vrácena zpět odesílateli.

5 d) Osoba jednající za Příkazce tímto výslovně potvrzuje, že je osobou oprávněnou k tomu, aby činila za Příkazce veškerá jednání týkající se umístění sídla/místa podnikání, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty jí uvedené při jednání s Příkazníkem jsou pro něj závazné při dalším jednání (zejména zasílání elektronických faktur a naskenovaných dokumentů).

5 e) Není-li dohodnuto jinak, Příkazce není oprávněn sídlo/místo podnikání umístěné na základě získaného souhlasu vlastníka uvádět či jinak sdělovat svým zákazníkům jako provozovnu, odběrné místo, místo určené pro reklamace, výdejní místo či jiné místo sloužící pro kontakt Příkazce se zákazníkem.

5 f) Příkazce je povinen neprodleně Příkazníka informovat o změnách své korespondenční adresy, jakož i dalších kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy), e-mailu a telefonu. Příkazník neodpovídá za škody způsobené tím, že jej Příkazce o těchto změnách včas neinformoval.

06. Doba trvání a automatické prodloužení smlouvy
Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, má se za to, že se příkazní smlouva sjednává na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu trvání smluvního vztahu Příkazníka s vlastníkem. Smluvní strany se dohodly, že nesdělí-li Příkazce prokazatelně, tj. písemně nebo pomocí prostředků elektronické komunikace, které umožní zachovat záznam o provedeném sdělení Příkazníkovi před uplynutím doby, na kterou byl Souhlas vydán, že na prodloužení platnosti Souhlasu nemá zájem, vystaví Příkazník Příkazci nejpozději předposledního dne doby platnosti Souhlasu fakturu znějící na zálohu na odměnu Příkazníka dle aktuálně platných Obchodních podmínek Příkazníka, po jejímž uhrazení je Příkazník vázán povinností zajistit ve lhůtě 14 dnů od uhrazení předmětné faktury od vlastníka předmětné nemovité věci prodloužení Souhlasu. V případě prodlení příkazníka s úhradou faktury delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti příkazní smlouva bez dalšího zaniká. Současně je Příkazník oprávněn zahájit kroky k výmazu sídla/místa podnikání Příkazce z předmětného rejstříku. V případě, že Příkazce není schopen na výzvu Příkazníka prokázat, že učinil sdělení Příkazníkovi, že na pokračování platnosti Souhlasu nemá zájem, má se za to, že sdělení neučinil.

07. Odstoupení od příkazní smlouvy
Příkazník je kdykoli a bez uvedení důvodu oprávněn od příkazní smlouvy odstoupit. Příkazce bere na vědomí, že důsledkem odstoupení Příkazníka od příkazní smlouvy je odvolání Souhlasu vlastníka. V případě, že Příkazník odstoupí od příkazní smlouvy před splněním své povinnosti v čl. 4, odst. 4 a) těchto obchodních podmínek má povinnost neprodleně od odstoupení vrátit Příkazci uhrazenou zálohu na odměnu Příkazníka.

08. Změna obchodních podmínek
Příkazník je oprávněn jednostranně měnit, doplňovat či rušit jednotlivá ujednání těchto Obchodních podmínek. Příkazník je povinen tuto změnu obchodních podmínek sdělit Příkazci způsobem vyplývajícím ze zavedené obchodní praxe stran, primárně však e-mailem. Tuto změnu musí oznámit nejméně 30 dnů před jejím provedením, přičemž v této lhůtě má Příkazce právo změnu odmítnout a příkazní smlouvu mezi Příkazníkem a Příkazcem vypovědět.

09. Rozhodčí doložka
Veškeré spory vznikající ze Smlouvy příkazní uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem a v souvislosti s ní, vyjma sporů na peněžitá plnění, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem Mgr. Martinem Chludem, IČ: 73654591, se sídlem Palackého třída 802, 537 01 Chrudim, a pokud tento funkci nepřijme, odmítne funkci, nebo nebude moci spor rozhodovat, bude spor (nebo spory) rozhodovat jediný rozhodce Mgr. Radim Ševčík, IČ: 1830511, se sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 73801 Frýdek-Místek.

Místem konání rozhodčího řízení je Chrudim, pokud bude spor/y rozhodovat první z výše uvedených rozhodců a v případě, že spor bude rozhodovat druhý uvedený rozhodce, bude místem konání Frýdek-Místek. Konkrétní místo konání rozhodčího řízení určí rozhodce. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Ústní jednání svolá rozhodce pouze v případě, bude-li to pro rozhodnutí sporu považovat za nezbytné. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že může ve smyslu § 25 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb. spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Rozhodce určuje postup řízení. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která ve sporu podlehne. Odměna rozhodce resp. rozhodčí poplatek bude činit 3% z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč. V případě, že bude předmětný rozhodce plátcem DPH, zvyšuje se rozhodčí poplatek resp. odměna rozhodce o DPH v zákonné výši. V rozhodčím poplatku resp. odměně rozhodce nejsou zahrnuty náklady rozhodce v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález bude konečný a závazný.

Tyto Obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 24.8.2017.