SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto společnosti Office option, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se mé osoby/firmy.

Sdělení osobních údajů je dobrovolné, v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, je však nezbytné k tomu, aby mi mohly být poskytnuty služby poskytované firmou Office option, s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji.

Souhlasím, aby osobní údaje byly zpřístupněny dalším osobám, či subjektům, které se podílejí na předmětu činnosti společnosti Office option, s.r.o., nebo aby takovým osobám byly předány ke zpracování. Souhlasím, aby osobní údaje byly v rámci obchodního jednání společnosti Office option, s.r.o. předány obchodním partnerům společnosti Office option, s.r.o. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikla platnost a účinnost uzavřené Smlouvy nebo jiné smlouvy. Pokud nedojde k uzavření smlouvy dle předchozí věty či poukázání žádné platby na základě takové smlouvy, poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen. V rámci zkvalitnění našich služeb mohou být telefonní hovory s Vámi nahrávány.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje a informace jsou pravdivé, a zavazuji se, že společnosti Office option, s.r.o. bez zbytečného odkladu oznámím změny poskytnutých údajů.

Prohlašuji, že souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které jsem sdělil společnosti Office option, s.r.o. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem realizace smluvních ujednání Smlouvy.

Prohlašuji, že jsem byl v souladu s ust. § 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání údajů a beru na vědomí zejména poučení:

 • o tom, že sdělení těchto údajů je podmínkou uzavření Smlouvy,
 • o právu na informace o tom, jak jsou mé osobní údaje zpracovávány,
 • o tom, že pokud dojde ze strany společnosti Office option, s.r.o. k porušení povinností uložených zákonem, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat:
  • aby se společnost Office option, s.r.o. či jiný správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav,
  • aby byla provedena oprava údajů tak, aby byly správné a přesné,
  • aby byly údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,
  • zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno mé právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud společnost Office option, s.r.o. neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní požadovat,
  • po společnosti Office option, s.r.o. náhradu vzniklé škody.

Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů vstoupil v platnost a účinnost dne 14.7.2016.