Sídlo není provozovna, zasedačku nepotřebujete

Některé mylné informace se objevují stále dokola, a to buď ze strany úřadů nebo konkurence. Tuto tvrzení má například jeden z našich konkurentů na svých stránkách: „…v nemovitosti nejsou žádné kanceláře a ani žádná zasedací místnost. Pokud vás bude chtít některý z úřadů navštívit v sídle společnosti, což je nejčastější případ, nemáte je kam uvést a mohly by vám díky této skutečnosti vzniknout problémy…“. A neznalí úředníci? Ti v podstatě tvrdí to samé.

V jednom mají pravdu, to jim nemohu upřít. Pokud máte ve virtuálním sídle umístěnou provozovnu, musíte splnit náležitosti dané zákonem č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání a to v § 31 odst. 8: „…zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba…“. Nicméně virtuální sídlo si podnikatelé nezřizují proto, aby v něm měli provozovnu, ale kvůli sídlu firmy anebo místu podnikání.

Obecně samozřejmě může živnostenský úřad oznámit zahájení kontroly v sídle podnikatele, tak jako může oznámit zahájení kontroly na živnostenském úřadě nebo v provozovně. Povinností kontrolované osoby je pak v souvislosti s oznámením o zahájení kontroly poskytnout kontrolnímu orgánu k výkonu kontroly potřebnou součinnost podle zákona č. 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád), § 7, § 8 a § 10: „…kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb…, …je-li to nezbytné k výkonu kontroly…“. Zde je nutno poznamenat, že pro naprostou většinu kontrol není nezbytné navštívit sídlo firmy.

A dále může finanční úřad aplikovat ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, § 86 odst. 3: „…daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82 a dále je povinen… …zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly…“ (ono „vhodné místo“ ovšem neznamená, že musí jít o sídlo firmy – může to být kdekoli jinde, třeba i na příslušném úřadě).

Naše tvrzení jsme si ověřili jak s naším právníkem, daňovým poradcem, tak i s několika příslušnými úřady. Jak to dopadlo?

 • Právník nám potvrdil, že úřadům postačí sdělit, že kontrola v sídle firmy není možná a navrhnout návštěvu přímo na příslušném úřadu. A ano, i u firmy, která sídlí na běžné adrese, nemusí být kontrola v sídle firmy možná, například z důvodu rekonstrukce, havárie, dovolené apod.
 • Daňový poradce nám rovněž ze své praxe osvědčil, že drtivá většina kontrol probíhá v kanceláři pracovníka kontrolního oddělení příslušného správce daně.
 • Jednotlivé úřady nám odpověděly (jak jinak) šalamounsky:
  • Živnostenský úřad (písemně): „…v každém oznámení o zahájení kontroly podnikatelské činnosti jsou uvedeni konkrétní pracovníci určeni k provedení předmětné kontroly včetně tel. čísla na vedoucího kontrolní skupiny. S vedoucím kontrolní skupiny může podnikatel projednat změnu místa provedení kontroly….“
  • Finanční úřad (písemně): „…podle ustanovení § 85 odst. 2 daňového řádu daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější…“
  • Živnostenský úřad (jiný pracovník a město, telefonicky): „…téměř na kontrolu za klienty nechodíme, zveme si je k nám na úřad. Kontroly na místě bývají u velkých subjektů…“
  • Finanční úřad (jiný pracovník a město, telefonicky): „…kontrolu na místě provádíme u podvodných a nekontaktních firem…“

A co u nás? Máme několik stovek klientů a zatím žádná kontrola v místě našich sídel ze strany úřadů neproběhla.

Závěrem – v praxi kontrola v sídle firmy/místě podnikání téměř neprobíhá. Pokud ano, pak důvodem bývá zpravidla podvodná či nekontaktní firma. Slušná firma či podnikatel problém nemá a s úřady se vždy domluví. A kde máte sídlo vy?