OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZMĚNY VE SPOLEČNOSTECH

01. Identifikace Objednatele
Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která má zájem o využívání služeb níže specifikovaného Poskytovatele ohledně provedení Změny ve společnosti prostřednictvím webových stránek www.officeoption.cz (dále jen „Objednatel“). Objednatel, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že jedná za Společnost ve smyslu ustanovení § 161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

02. Identifikace Poskytovatele
Office option, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 02641984, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 8200 (dále jen „Poskytovatel“).

03. Předmět Obchodních podmínek
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran z příkazní smlouvy dle § 2430 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi Objednatelem jako Příkazcem a Poskytovatelem jako Příkazníkem, jejíž předmětem je služba provedení Změny ve společnosti Objednatele prostřednictvím webových stránek www.officeoption.cz a tvoří nedílnou součást řádně vyplněné a elektronicky Objednatelem podepsané Objednávky. Odchylná ujednání Objednávky mají přednost před Obchodními podmínkami.

04. Plnění poskytovatele
4 a) Na základě podmínek stanovených v Objednávce provede Poskytovatel úkony směřující k provedení Změny ve společnosti Objednatele. (dále jen „Společnost“).

4 b) Poskytovatel je povinen provést Změny ve společnosti pečlivě, poctivě, řádně a včas dle pokynů daných Objednatelem v Objednávce. Od pokynů Objednatele se Poskytovatel smí odchýlit jen v případě, pokud je to nezbytné v zájmu Objednatele a Poskytovatel nemůže včas obstarat jeho souhlas. Poskytovatel není povinen splnit pokyn Objednatele, pokud by byl v rozporu se zákony, nebo jinými závaznými právními předpisy, o čemž Objednatele informuje.

4 c) Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele měnit či jinak upravovat dokumenty jím zaslané Poskytovateli pro potřeby provedení Změny ve společnosti.

4 d) Poskytovatel smí k provedení Změny ve společnosti využít služeb třetích osob, k čemuž mu dává Objednatel výslovný souhlas.

4 e) Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu nebo prodlení způsobená rozhodováním a fungováním rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, notáře či přepravní služby. Taktéž neodpovídá za škodu a prodlení způsobená vyšší mocí.

05. Povinnosti Objednatele
5 a) Objednatel je dle pokynů Poskytovatele povinen uhradit smluvenou odměnu za služby spojené s provedením Změny ve společnosti včetně veškerých nákladů, které měl Poskytovatel s provedením Změny ve společnosti, a které budou zahrnuty v Objednávce (dále jen „Odměna“).

5 b) Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od odeslání Objednávky.

Nebude-li částka v této lhůtě zaplacena dle pokynů Poskytovatele, má se za to, že uplynutím posledního dne lhůty k zaplacení Poskytovatel od příkazní smlouvy uzavřené prostřednictvím Objednávky mezi ním a Objednatelem odstoupil, ledaže by se Poskytovatel s Objednatelem písemně dohodli jinak.

Objednatel bere na vědomí, že do uhrazení Odměny není Poskytovatel povinen zahájit úkony spojené s provedením Změny ve společnosti.

Odměna se pokládá za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele.

5 c) Objednatel je povinen neprodleně poskytnout součinnost Poskytovateli a dalším osobám, které budou provádět úkony nutné k provedení Změny ve společnosti.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost a povede-li toto jeho jednání k tomu, že nebude pokračováno v úkonech vedoucích k provedení Změny ve společnosti, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

5 d) Po doručení výzvy od Poskytovatele, která obsahuje dokumenty určené k úřednímu ověření a ke konverzi, je Objednatel povinen provést ověření obdržených dokumentů, jejich autorizovanou konverzi, uložit jím autorizovanou konverzi do úschovy a zaslat její číslo zpět Poskytovateli nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne následujícího po doručení této výzvy.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost ve lhůtě stanovené tímto odstavcem je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

5 e) Osoba jednající za právnickou osobu Objednatele tímto výslovně potvrzuje, že je osobou oprávněnou k tomu, aby činila za právnickou osobu Objednatele právní jednání spojená s provedením Změny ve společnosti, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty uvedené při jednání spojeném s provedením Změny ve společnosti jsou závazné pro danou právnickou osobu Objednatele.

06. Odstoupení od smlouvy
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez udání důvodu odstoupit od příkazní smlouvy uzavřené prostřednictvím Objednávky. V případě, že Poskytovatel od smlouvy odstoupí podle tohoto bodu, vrátí Poskytovatel Objednateli zaplacenou Odměnu či její část doposud Objednatelem Poskytovateli uhrazenou. Částka může být snížena o účelně vynaložené náklady Poskytovatele.

07. Ostatní ujednání
7 a) Objednatel je povinen neprodleně Poskytovatele informovat o změnách své korespondenční adresy, jakož i dalších kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy), e-mailu a telefonu. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že jej Objednatel o těchto změnách včas neinformoval.

7 b) Objednatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaný dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů, umístěný na webové stránce www.officeoption.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.

7 c) Je-li v Objednávce sjednána i služba zřízení virtuálního sídla, pak Objednatel potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro sídla uvedené na webové stránce www.officeoption.cz/obchodni-podminky-rozcestnik.

7 d) Objednatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí Objednateli na elektronickou či korespondenční adresu zadanou v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly zahájeny úkony dle Objednávky, pak se provedení Změny ve společnosti dokončí dle stávajících podmínek.

08. Rozhodčí doložka
Veškeré spory vznikající ze Smlouvy příkazní uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem a v souvislosti s ní, vyjma sporů na peněžitá plnění, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem Mgr. Martinem Chludem, IČ: 73654591, se sídlem Palackého třída 802, 537 01 Chrudim, a pokud tento funkci nepřijme, odmítne funkci, nebo nebude moci spor rozhodovat, bude spor (nebo spory) rozhodovat jediný rozhodce Mgr. Radim Ševčík, IČ: 1830511, se sídlem tř. T. G. Masaryka 1129, 73801 Frýdek-Místek.

Místem konání rozhodčího řízení je Chrudim, pokud bude spor/y rozhodovat první z výše uvedených rozhodců a v případě, že spor bude rozhodovat druhý uvedený rozhodce, bude místem konání Frýdek-Místek. Konkrétní místo konání rozhodčího řízení určí rozhodce. Spor bude rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Ústní jednání svolá rozhodce pouze v případě, bude-li to pro rozhodnutí sporu považovat za nezbytné. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že může ve smyslu § 25 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb. spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Rozhodce určuje postup řízení. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která ve sporu podlehne. Odměna rozhodce resp. rozhodčí poplatek bude činit 3% z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč. V případě, že bude předmětný rozhodce plátcem DPH, zvyšuje se rozhodčí poplatek resp. odměna rozhodce o DPH v zákonné výši. V rozhodčím poplatku resp. odměně rozhodce nejsou zahrnuty náklady rozhodce v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález bude konečný a závazný.

Tyto Obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 24.10.2017.